Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2017 VB banner 26 x 5 mm


BELEIDSPLAN 2021 en volgende jaren

Algemeen

De Stichting Voedselbank Haarlem en omstreken hecht om een aantal redenen aan het vaststellen van een beleidsplan voor het lopende jaar (2021) en volgende jaren.

Allereerst geeft het beleidsplan richting en houvast aan de werkzaamheden van allen die zich inzetten voor de voedselbank en haar doelgroep.

In de tweede plaats maakt een beleidsplan het doel en handelen van de voedselbank transparant voor het maatschappelijk veld waarin wij opereren en mee samenwerken.

Tenslotte voldoen wij met het vaststellen van een beleidsplan aan een van de vereisten voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Deze status levert zowel de voedselbank als haar donateurs fiscaal voordeel op.

 

1. Doelstelling en beleid

De doelstellingen van de Stichting Voedselbank Haarlem en omstreken (hierna: de Stichting) is sinds de oprichting op 11 maart 2005 ongewijzigd:

  • het verstrekken van voedsel aan hen die in armoede leven;
  • het tegengaan van verspilling van voedsel;
  • het signaleren van misstanden aan overheid en maatschappelijke instellingen.

Het beleid dat wordt uitgevoerd om de doelstellingen te bereiken luidt als volgt:

  • wij verstrekken periodiek vanuit verschillende uitgeefpunten voedsel aan mensen die op grond van vastgestelde criteria in aanmerking komen voor hulp door onze Stichting;
  • het benodigde voedsel verkrijgen wij vanuit het bedrijfsleven en particuliere inzamelingsacties;
  • de Stichting als vrijwilligersorganisatie moet (terecht) voldoen aan de eisen die de Voedsel- en Warenautoriteit stelt.

Alle activiteiten binnen de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers, inclusief de benodigde bestuursfuncties. De benodigde middelen verwerven wij via fondsenwerving.

 

2. Fondsenwerving

Waar nodig verwerft de Stichting gelden teneinde de bedrijfsvoering optimaal te houden en investeringen te plegen. Veelal zijn kerkelijke instellingen bereid financiële middelen ter beschikking te stellen. Incidenteel verstrekken ook de deelnemende gemeenten financiële middelen. Daarnaast hebben de besturen van de gemeenten waarin de Stichting werkt langdurige subsidiëring toegezegd voor onze lasten van huisvesting.

 

3. Aanwezig vermogen

De Stichting beschikt momenteel over vermogen. Dit vermogen wordt uitsluitend ingezet voor continuïteit van de bedrijfsvoering, noodzakelijke, gebruikelijke  investeringen in installaties en vervoermiddelen en het nakomen van verplichtingen gedurende een periode indien de activiteiten van de Stichting (moeten) worden beëindigd.

 

4. Maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappij om ons heen ontwikkelt zich razendsnel. De armoede in het land neemt toe, ondanks dat ook de welvaart toeneemt. Dat wijst erop dat de verschillen in inkomens groter worden. Toch zien wij een afname in het aantal mensen dat een beroep doet op de zorg door de Stichting.

Wij vermoeden dat dit een aantal oorzaken heeft: schaamte bij de doelgroep, onbekendheid van het bestaan van de voedselbank, laaggeletterdheid, opvang in het eigen netwerk en te hoge criteria om in aanmerking te komen voor hulp door de Stichting.

Op deze ontwikkelingen spelen wij als volgt in:

  • ook status- en vergunninghouders komen in aanmerking voor hulp;
  • wij intensiveren de berichtgeving over de Stichting en haar werkzaamheden;
  • wij verhogen de grens van het besteedbaar netto bedrag om in aanmerking te komen voor hulp;
  • wij intensiveren de samenwerking met de wijkteams in de gemeente(n).

De verwachting is dat het beroep op ondersteuning door de Stichting daarmee zal toenemen.

Nadat wij een groot aantal jaren op de Oostvest gehuisvest te zijn, hebben wij nu ons onderkomen op de Amsterdamsevaart. Daar werken wij volgens het principe van het zogenaamde supermarktmodel. Klanten kunnen zelf kiezen welke producten zij willen meenemen. Dit geldt in mindere mate voor de uitdeelpunten in Zandvoort en Heemstede, waar het aanbod van producten iets minder ruim gesorteerd is.

 

5. Wettelijke ontwikkelingen

Hoewel de doelstellingen van de Stichting louter ideële zijn en de Stichting door vrijwilligers draaiende wordt gehouden worden wij steeds meer benaderd als zijnde een professionele organisatie. Vooral de vereisten op het gebied van voedselveiligheid op grond van de Voedsel- en Warenwet maken het noodzakelijk onze bedrijfsvoering aan te passen. Daarnaast streven wij ernaar om het verstrekken van gezonde voeding, dus vooral verse voedingsproducten uit te breiden. Dat houdt in dat wij moeten investeren in koel- en vriesinstallaties en een koelwagen voor verantwoord vervoer van verse voeding. Een belangrijk aandachtspunt is voor ons het blijven voldoen aan de criteria van voedselveiligheid. Dit heeft onze continue aandacht.

 

6. Samenwerking

De Stichting is een onafhankelijke organisatie. Dit houdt in dat zij zich niet verbindt aan commerciële partijen, aan politieke of religieuze stromingen of aan overheidsinstanties. Maar uiteraard werken wij wel samen met andere organisaties.

Daarbij kun je denken aan Voedselbanken Nederland: de organisatie die het functioneren van de voedselbanken in Nederland faciliteert. Met de voedselbanken in de regio, zoals die in de IJmond, Haarlemmermeer en Bollenstreek, wordt collegiaal samengewerkt.

Ook kun je denken aan de organisaties van de gemeenten waarin wij wij werkzaam zijn. Zo vindt de toelating tot de dienstverlening van de voedselbank plaats door toetsing in de (gemeentelijke) wijkteams. Indien wij knelpunten in de samenleving constateren, gaan wij in overleg met de betreffende gemeentebesturen en passen onze dienstverlening, waar nodig, aan. De verschillende gemeenten dragen via subsidiëring bij aan onze lasten op het gebied van huisvesting.

Tenslotte noemen wij de samenwerking met de Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem en omstreken. De (bestuurs-)leden van deze stichting zetten zich in als ambassadeur van de voedselbank.

 

7. Conclusies

Ook in tijden waarin van de Stichting en haar medewerkers flexibiliteit wordt verwacht in de dienstverlening (zoals de COVID-19 pandemie laat zien) blijven wij het belang van onze klanten vooropstellen. Alleen daarom al is het belangrijk om onafhankelijk te kunnen opereren.