2017 VB banner 26 x 5 mm


BELEIDSPLAN 2017- 2018


            Algemeen

De Stichting Voedselbank Haarlem en omstreken hecht om een aantal redenen aan het vaststellen van een beleidsplan voor het komende jaar en verder. Allereerst geeft het beleidsplan richting en houvast aan de werkzaamheden van allen die zich inzetten voor de voedselbank en haar doelgroep. In de tweede plaats maakt een beleidsplan het doel en handelen van de voedselbank transparant voor het maatschappelijk veld waarin wij opereren en mee samenwerken. Tenslotte voldoen wij met het vaststellen van een beleidsplan aan een van de vereisten voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Met deze status hebben zowel de voedselbank als haar donateurs fiscaal voordeel.


            1. Doelstelling en beleid

De doelstelling van Stichting Voedselbank Haarlem e.o. (hierna de Stichting) is sinds de oprichting op 11 maart 2005 ongewijzigd:
-  het verstrekken van voedsel aan hen die in armoede leven
-  het tegengaan van verspilling van voedsel
-  het signaleren van misstanden aan overheid en maatschappelijke instellingen.

Om de doelstellingen te bereiken voert de Stichting het volgende beleid uit:
·  het periodiek verstrekken van voedsel vanuit verschillende uitgeefpunten aan mensen die op grond van vastgestelde criteria in aanmerking komen voor hulp
·  het verkrijgen van het benodigde voedsel vanuit het bedrijfsleven en particuliere inzamelingsacties
·  zorgen voor geschikt materiaal als koel- en vriesinstallaties, stellingen etc. teneinde het voedsel geschikt te houden voor consumptie
·  zorgdragen voor klimaatbeheersing tijdens het transport van voedsel.

Alle activiteiten binnen de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers, inclusief de benodigde bestuursfuncties.  Toch functioneert de Stichting zo professioneel mogelijk en als noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de (strenge) eisen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Ook als vrijwilligersorganisatie moet de Stichting (terecht) voldoen aan de eisen die de Voedsel- en Warenautoriteit stelt. De benodigde middelen verwerft de Stichting via fondsenwerving.


            2. Fondsenwerving

Waar nodig verwerft de Stichting gelden teneinde de bedrijfsvoering optimaal te houden en investeringen te plegen. Veelal zijn kerkelijke instellingen bereid financiële middelen ter beschikking te stellen. Incidenteel verstrekt ook de gemeente Haarlem gelden. Daarnaast ondersteunt de gemeente Haarlem de Stichting ook in natura: het pand aan de Oostvest is om niet in gebruik gegeven.


            3. Aanwezig vermogen

De Stichting beschikt momenteel over vermogen. Dit vermogen wordt uitsluitend ingezet voor continuïteit van de bedrijfsvoering, noodzakelijke investeringen in reguliere installaties en vervoermiddelen en het nakomen van verplichtingen gedurende een periode indien de activiteiten van de Stichting (moeten) worden beëindigd.
           

            4. Maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappij om ons heen ontwikkelt zich razendsnel. De armoede in het land wordt groter, ondanks toenemende welvaart. Dat wijst erop dat de verschillen in inkomens groter worden. Toch zien wij een afname in het aantal mensen dat een beroep doet op de zorg door de Stichting. Wij vermoeden dat dit een aantal oorzaken heeft: schaamte bij de doelgroep, onbekendheid van het bestaan van de voedselbank, laaggeletterdheid, opvang in het eigen netwerk en te hoge criteria om in aanmerking te komen voor hulp door de Stichting. 
Op deze ontwikkelingen speelt de Stichting als volgt in: ook statushouders/vergunninghouders komen in aanmerking voor hulp - intensivering van de berichtgeving over de Stichting en haar werkzaamheden - verhoging van de grens van het besteedbaar netto bedrag om in aanmerking te komen voor hulp - intensivering van de samenwerking met de wijkteams in de gemeente(n). De verwachting is dat het beroep op ondersteuning door de Stichting daarmee zal toenemen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente Haarlem het gebied waar het pand aan de Oostvest is gelegen, gaat herontwikkelen. Het ziet er dus naar uit dat wij naar een ander pand zullen moeten verhuizen. Wij zijn reeds in gesprek met de gemeente over vervangende huisvesting. Wij vertrouwen erop dat de toezegging van het college van B&W van Haarlem om mee te werken aan vervangende huisvesting tegen beperkte kosten, gestand wordt gedaan. Wij zullen ook woningbouwverenigingen en eventueel andere eigenaren van commercieel vastgoed benaderen. Een verhuizing en herinrichting van een nieuw pand zal aanzienlijke inspanningen en kosten met zich meebrengen.


            5. Wettelijke ontwikkelingen

Hoewel de doelstellingen van de Stichting louter ideële zijn en het bedrijf door vrijwilligers draaiende wordt gehouden, wordt de Stichting steeds meer benaderd als zijnde een professionele organisatie. Vooral de vereisten op het gebied van voedselveiligheid op grond van de Voedsel- en Warenwet maken het noodzakelijk de bedrijfsvoering aan te passen. Daarnaast streeft de Stichting naar het verstrekken van gezonde voeding, dus vooral verse voeding.

Dat houdt in dat er meer koel- en vriesinstallaties nodig zijn, en een koelwagen voor verantwoord vervoer van verse voeding. Omdat niet alle uitgeefpunten met deze installaties kunnen worden ingericht, wordt ingezet op herinrichting van de Oostvest te Haarlem (of de vervangende locatie). Het gevolg hiervan is dat in ieder geval een aantal uitgeefpunten zal worden gesloten. Op de locatie Oostvest wordt het zogenaamde 'supermarktmodel’ opgestart, zodat klanten meer vrije keus hebben in het voedsel waarvan zij gebruik maken. Dit houdt ook in dat de verstrekking van voedsel frequenter zal plaatsvinden.


            6. Conclusies

In het jaar 2017 dient zich dus een groot aantal veranderingen aan. Dit zal impact hebben op de bedrijfsvoering, op de doelgroep, maar ook op de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Stichting. Niet iedereen zal staan juichen bij de veranderingen. Toch zijn wij ervan overtuigd de juiste stappen te nemen.

Content ©2015 - 2021 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.
Design ©2015 - 2021 GW33 Hosting