Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2017 VB banner 26 x 5 mm

Beleidsplan 2023 van Voedselbank Haarlem en omstreken

Stichting Voedselbank Haarlem e.o. (de “Voedselbank”) stelt elk jaar een beleidsplan vast.

Een beleidsplan geeft richting aan de werkzaamheden van de Voedselbank, en maakt het doel en het handelen van de Voedselbank inzichtelijk voor derden. Een jaarlijks geactualiseerd beleidsplan behoort bovendien tot de vereisten voor het behouden van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) door de Voedselbank. De ANBI- status levert donateurs een fiscaal voordeel op doordat giften aan een ANBI-stichting (onder voorwaarden) door de schenker kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Het bieden van voedselhulp en het tegengaan van verspilling

Het beleidsplan van de Voedselbank is gericht op het behalen van haar (statutaire) doelstellingen: het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen, en het tegengaan van verspilling van goed voedsel.

Duurzaamheid

Met het tegengaan van voedselverspilling draagt de Voedselbank, samen met andere voedselbanken, bovendien bij aan de lokale en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Voedselbank Haarlem verstrekt (door bedrijven en uit inzamelingsacties) gedoneerd voedsel vanuit haar uitgiftepunten Haarlem en Zandvoort aan inwoners van Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal, die daar op grond van door de Vereniging van Voedselbanken Nederland vastgestelde criteria, voor in aanmerking komen.

Financiële donaties

Financiële donaties heeft de Voedselbank nodig om voedsel in te kunnen kopen wanneer dat niet voldoende gedoneerd wordt, om de huur en de energiekosten van haar bedrijfspand te kunnen betalen, om noodzakelijke investeringen in bedrijfs- en vervoermiddelen te kunnen blijven doen, en als reserve om bij beëindiging van de activiteiten aangegane verplichtingen te kunnen blijven nakomen.

Langdurige schenkingsovereenkomsten

Sinds kort is het mogelijk voor donateurs van Voedselbank Haarlem om een (door de Belastingdienst goedgekeurde) “overeenkomst periodieke gift in geld” (langdurige schenkingsovereenkomst) aan te gaan met de Voedselbank. Donateurs die minimaal vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag schenken aan de Voedselbank, genieten dan een meerjarig fiscaal voordeel.

Meer informatie (en een link naar de overeenkomst) is te vinden op de website van de Voedselbank: https://voedselbankhaarlem.nl/doneren .

Voedselbank Haarlem heeft financiële donaties in de komende jaren hard nodig

Voedselbank Haarlem heeft financiële donaties in de komende jaren nòg harder nodig, omdat er (in combinatie met een groeiend klantenbestand) (lokaal en landelijk) sprake lijkt te zijn van een structurele terugloop in het aantal producten dat de Voedselbank geschonken krijgt. Supermarkten verkopen zelf producten tegen de THT-datum met hoge kortingen, en donateurs doneren ook aan andere, nieuwe anti-verspillingsinitiatieven.

Daarnaast vervallen de structurele, jaarlijkse huisvestingssubsidies van de ambtelijk samenwerkende gemeenten Haarlem (reeds vervallen op 1 januari 2023) en Zandvoort (per 1 januari 2024). Voedselbank Haarlem kan in geval van nood nog wel aanvragen doen voor incidentele subsidies in haar werkgebied. Daarnaast kan Voedselbank Haarlem, indien dat nodig zou zijn, gelukkig ook rekenen op de steun van Stichting Vrienden van de Voedselbank Haarlem en omstreken.

De eigen middelen van de Voedselbank groeiden eind 2022 juist (tijdelijk) fors. Veel Haarlemmers schonken de energietoeslag van de rijksoverheid aan de Voedselbank. De Voedselbank heeft besloten deze bijzondere donaties in 2023 door te schenken aan haar klanten in de vorm van een serie boodschappenbonnen, waarmee klanten hun voedselpakket (tot 1 januari 2024) naar keuze kunnen aanvullen.

Voedseldonaties

Natuurlijk blijft de Voedselbank naast financiële donaties, in de komende jaren vooral ook weer graag rechtstreeks voedsel ontvangen om uit te delen.

Geactualiseerde boodschappenlijsten

De Voedselbank vraagt donateurs (van inzamelacties) om gebruik te maken van de “boodschappenlijst” voor de Voedselbank, waar de producten op staan waaraan de Voedselbank op dat moment het meeste behoefte heeft: https://voedselbankhaarlem.nl/doneren .

Voedselveiligheidsbeleid

Voedselbank Haarlem besteedt veel aandacht aan voedselhygiëne, en voldoet ruimschoots aan de voedselveiligheidseisen die de Voedsel- en Warenautoriteit stelt. Ook in 2023 is dat na een onaangekondigde controle door de VWA weer bevestigd.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van de Voedselbank zijn vrijwilligers, werken onbezoldigd.

Op dit moment heeft Voedselbank Haarlem bijna 60 vrijwilligers. De Voedselbank zoekt regelmatig nieuwe vrijwilligers, zoals chauffeurs of mensen die een dagdeel willen helpen met het uitdelen van voedsel aan klanten.

Onlangs is er een nieuwe vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers benoemd.

Huisvesting

Het huidige huurcontract van de Voedselbank aan de Amsterdamsevaart 46 verstrijkt eind 2023. Het huurcontract kan met maximaal 3 jaar worden verlengd, dus tot eind 2026, mits de vergunning van de Voedselbank (die eind 2024 verloopt) door gemeente Haarlem ook tot eind 2026 wordt verlengd.

Voedselbank Haarlem zal zich de komende jaren met prioriteit inzetten voor geschikte nieuwe huisvesting in Haarlem.

Onafhankelijkheid

Voedselbank Haarlem is een onafhankelijke organisatie, die zich niet verbindt aan commerciële partijen, politieke of religieuze stromingen, of overheidsinstanties.

Wel werkt de Voedselbank uiteraard samen met andere organisaties. Voedselbank Haarlem is lid van de Vereniging van Voedselbanken Nederland, betrekt voedsel van het Distributiecentrum in Amsterdam dat regionale voedselbanken ondersteunt, en werkt samen met collega-voedselbanken in de regio.

Daarnaast bestaat er uiteraard een goede samenwerking tussen Voedselbank Haarlem en de sociale wijkteams in de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal.

***